Súťažné pravidlá a stanovy

Pravidlá súťaže v kosení ručnou kosou

 1. Rozhodcovská porota je najmenej trojčlenná, pričom všetci členovia sú rovnocenní.
 2. Súťažné kategórie sa členia na:
  • Mládež do 18 rokov – 25 m2 – s dĺžkou kosy do 90 cm
  • Ženy – 25 m2 – s dĺžkou kosy do 90 cm
  • Muži nad 60 rokov – 50 m2 – s dĺžkou kosy do 90 cm
  • Muži do 60 rokov – 50 m2 – s dĺžkou kosy do 90 cm
  • Muži a ženy bez obmedzenia veku – 100 m2 – bez obmedzenia dĺžky kosy
 3. Súťažný výstroj je kosa s kosiskom, osla, oselník. Súťažiaci musí mať na sebe oblečenie spodnej a hornej časti tela.
 4. Súťažné polia musia byť pripravené ako samostatné plochy ohraničené pokosenými a vyhrabanými pásmi. Rozhodcovia overia spôsobilosť jednotlivých súťažných polí pred súťažou. Súťažné polia musia mať pridelené čísla a súťažiaci si poradie a teda aj súťažné polia budú losovať.
 5. Súťaž jednotlivca prebieha tak, že začína na povel rozhodcu: PRIPRAVENÝ- ŠTART. Časomieru zastavia rozhodcovia, keď súťažiaci pokosí poslednú neskosenú trávy a zdvihne jednu ruku. Rozhodcovia verejne vyhlásia základný čas, následne prekontrolujú kvalitu pokosenej plochy/rovnomernosť výšky, a ak je vyššia ako 5 cm, rozhodcovia postihnú kosca trestnými sekundami podľa bodu 8.
 6. Súťažiaci má povolené poostriť si kosu, podľa vlastného zváženia aj viac krát, ženám a mládeži môže naostriť jedna ňou vybraná osoba.
 7. V prípade poškodenia súťažného výstroja (zlomenie, rozštiepenie, vyhnutie a pod. nie zatupenie ostria), v prípade že to dovolia rozhodcovia má právo súťažiaci opravného štartu. Organizátor súťažiacemu pridelí nové súťažné pole. Ak rozhodcovia rozhodnú inak je súťažiaci diskvalifikovaný!
 8. Kritéria hodnotenia sú: 1. základný čas, 2. kvalita pokosenej plochy/rovnomernosť výšky. Časová penalizácia súťažiacim sa udeľuje v prípade, ak ich pokos nebude mať požadovanú kvalitu, nerovnomernosť výšky a je vyššia ako 5 cm. Časová penalizácia sa udeľuje od 5 až do 100 trestných sekúnd!
 9. Pri zhode výsledného času sa víťazom stane vekom starší súťažiaci.
 10. Každý súťažiaci má právo podať protest proti rozhodnutiu rozhodcov s vkladom 5.- Eur.
 11. Protest rieši súťažná rada zložená: riaditeľ súťaže, delegovaný člen SKoSu a súťažiacimi zvolený ich zástupca. Ich verdikt je konečný!
 12. Súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže bezodkladne bezvýhradný súhlas s spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, rok narodenia, telefónne číslo, e-mail, pre účely uskutočnenia tejto súťaže na vopred neurčitú dobu, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.
 13. Za bezpečnosť práce ako aj bezpečné zaobchádzanie s kosou je zodpovedný majiteľ kosy, resp. súťažiaci.
 14. Každý súťažiaci aj diváci sa zúčastňujú súťaže na vlastné riziko!

Vydaním a nadobudnutím platnosti tohto dokumentu sa rušia „Pravidlá súťaže SKoS“ z Pohorelej zo dňa 2. apríla 2011, s platnosťou od 21.2.2015.

MIROSLAV LEDECKÝ, staršina Slovenského koseckého spolku

sk_SKSlovak
Návrat hore