19. novembra 2016 sa v Kráľovej Lehote konal členský zlet Slovenského koseckého spolku za účasti 43 členov. Program otvoril s malým meškaním staršina SKOS-u Miroslav Ledecký (dolniaci sa kochali vodnou nádržou Čierny Váh) a zároveň predložil návrh programu rokovania, ktorí prítomní jednohlasne schválili. Zhodnotiť činnosť za rok 2016 sa písomne podujal jeden z najmladších členov Ing. Marek Hedvigy,keďže staršina sa zo známych dôvodov nezúčastnil niektorých akcií. Jeho subjektívne hodnotenie niektorých pošteklilo a tak v rozprave po hodnotení vystúpila väčšina organizátorov s reakciou na spomínané hodnotenie. Po tejto jemne búrlivej diskusii predložil financmajster Ing. Dušan Lukáč správu o hospodárení za 10 mesiacov tohto roku. Pochválil najmä nárast príjmov 2 % z dane. Posledným bodom dopoludňajšieho programu boli voľby staršinu SKOS-u a členov Rady starších na roky 2017 – 2020. Volebná komisia v zložení Marcel Kurjan, Jaroslav Milan a Miroslav Beňo bola zletom schválená bez výhrad a členský zlet schválil aj návrh staršinu, aby Rada starších bola 5-členná,vrátane staršinu SKOS-u.Hneď po výdatnom obede boli vyhlásené volebné výsledky predsedom volebnej komisie Marcelom Kurjanom. Staršinom SKOS-u bol opätovne zvolený Miroslav Ledecký z Drahoviec. Zo 43 volebných lístkov sa iba na jednom neobjavilo jeho meno (dva lístky boli neplatné), čo znamená jedno-značnú podporu členskej základne. Za členov Rady starších boli zvolení staršinom navrhovaní členovia: Ing. Dušan Lukáč, PhDr. Štefan Mjartan, Pavol Milan a Ing. Marek Hedvigy. Staršina M. Ledecký potom otvoril diskusiu o budúcoročnom kalendári podujatí SKOS-u. S hrdosťou pripomenul, že členská základňa sa utešene rozrastá a do kalendára sa hlásia noví, nádejní organizátori : Veľká Lomnica, Červený Kameň a Nová Bošáca. Rozpravu o budúcoročných akciách ukončil s tým, že konečným stavom kalendára podujatí sa bude zaoberať jarný členský zlet.V diskusii najskôr Ing. Dušan Lukáč poďakoval Miroslavovi Ledeckému za úspešné štvorročné vedenie SKOS-u a poprial mu aj ďalšie úspešné roky v čele tejto organizácie. V podobnom duchu sa niesol aj príspevok Juraja Barkóciho, ktorý poprial staršinovi hlavne veľa šťastných kilometrov. Ľubo Košút navrhoval (podľa vzoru iných krajín) stanoviť pokosenie parcely na určitý počet zákosov. Potom sa ozval „stratený syn“ SKOS-u Ing. František Krivačka a v svojom vystúpení deklaroval , že na Orave nezanevreli na kosenie, spomenul objektívne príčiny svojho odmlčania a svoju snahu o vychovanie nasledovníka z tohto regiónu. Svojim príspevkom všetkých prekvapil Jano Štajer. Navrhoval aby SKOS vypustil zo svojho kalendára moravské Buchlovice, lebo sme tam už premnožení ,s čím čiastočne súhlasil aj staršina. Potom ale dodal, že podľa neho akciám, kde sa nekosí súťažne (Nolčovo, Lubina, Veľký Šariš) hrozí zánik s čím väčšina účastníkov nesúhlasila. Paľo Fabro navrhoval možnosti väčšieho zviditeľnenia SKOS-u cestou výroby stolných alebo nástenných kalendárov s programom akcií, ktoré by obsahovali fotografie z podujatí. Záverečné slovo v diskusii patrilo staronovému staršinovi Mirovi Ledeckému, ktorý pochválil organizátorov aj za kultúrne programy, ktoré sú sprievodným javom koseckých akcií. Vyzdvihol Nižný Hrušov za skutočný umelecký zážitok v roku 2015 – vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Zdôvodnil prečo do Rady starších navrhol štvoricu členov. Pre každého mal pripravený okruh aktivít, ktorými sa budú zaoberať: ekonomikou poveril Ing. Dušana Lukáča, propagáciou Paľa Milana,návrhmi projektov PhDr. Štefana Mjartana , kontrolou a zverejňovaním výsledkov Ing. Mareka Hedvigyho.Ďalším jeho návrhom bolo pripravovať každoročne knihu – ročenku SKOS-u s fotografiami z jednotlivých akcií s možnosťou jej predaja. Na záver pripomenul členom, že nepísaným zákonom na zlete je nosenie krojovanej košele, čo 2/3 členov zabudli rešpektovať.Potom už nasledovalo iba záverečné schvaľovanie uznesenia, po ktorom členský zlet ukončil a prítomným poďakoval staršina Miro Ledecký.Nasledovali priateľské rozhovory členov, ktoré prebiehali v príjemnej atmosfére, pri vzájomnej výmene a ochutnávke dezinfekčných prostriedkov (trefný názov Vierky Malackej). Najlepšie vyzbrojení sa ukazovali hlavne Lubinčania, ale ani ostatní nezaostávali. Najvytrvalejšími a kondične najlepšie pripravenými likvidátormi dezinfekcie boli chlapci z východného bloku (Krivany, Ľubovec), ktorí nadnesene zamykali penzión.

Jaroslav Milan,člen SKOS-u

sk

© 2022 – SKoS